بسیجی

هفته بسیج گرامی باد

سلام بر بسیج ،

این کوچک های بزرگ !...

و این بزرگ های کوچک!

بسیج ، فقط کلمه ای بود، ساده وسطحی،

نوشته در قاموس ها و فرهنگنامه ها،

خفته درخاطره ها و زاویه ذهن ها

 ناگهان،

 " بسیج " ، معنایی یافت، عمیق و ژرف،

 مفهومی به خود گرفت، زنده و درمتن زندگی .

 بسیج ، مدرسه عشق شد، دانشگاه شهادت گشت، معبد "عارفان مسلح " شد. و... بسیجی ، شیر روز و زاهد شب و دیده بیدار، در شبهای خوف و خطر، در شهرها ، و جبهه ها .

  

/ 0 نظر / 14 بازدید